statut

STATUT
STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ
WSI   RADZIECHÓW 
 
I Postanowienia ogólne:
 
§ 1
 
1.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Radziechów zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr.  20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 
§ 2
 
Stowarzyszenie jest apolitycznym, samorządnym zrzeszeniem ludzi dobrej woli o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi dla dobra ogółu mieszkańców wsi Radziechów.
 
§ 3
 
1.Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Radziechów , gmina Zagrodno.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.
4.Stowarzyszenie ma prawo używać logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia.
5.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
6.Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby nie będące jego członkami –wolontariusze. Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
7.Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
8.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 
II Cele i środki działania
 
§ 4 
 
1. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
  1.1 Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego i  kulturalnego wsi Radziechów.
  1.2 Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
  1.3Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności.
  1.4 Organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, w szcze- gólności z zakresów:
  - Unii Europejskiej – jej organizacji, legislacji i rozwiązań gospodarczych, społecznych, etc,
  - aktualnego stanu prawnego .
  1.5 Uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych UE oraz innych organizacji z nią współpracujących.
  1.6 Wspieranie działalności szkoły w realizacji jej zadań statutowych.
  1.7 Szerzenie idei społeczeństwa informatycznego.
  1.8 Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej.
  1.9 Promocja idei zdrowego społeczeństwa.
  1.10 Promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie.
  1.11 Inicjowanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi.
  1.12 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  1.13 Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych. Ochrona i opieka zwierząt.
  1.14 Upowszechnianie sportu, turystyki, krajoznawstwa, aktywnego wypoczynku.
  1.15 Ochrona interesów społeczności lokalnej w ramach obowiązującego porządku prawnego.
  1.16 Pomoc społeczna, szerzenie dobroczynności.
  1.17 Wypowiadanie się w sprawach publicznych.
  1.18 Współpraca z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi.
  1.19 Organizacja współpracy zagranicznej.
  1.20 Ochrona dóbr kultury, tradycji i kultu religijnego.
 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  2.1 Organizowanie kursów, szkoleń, zajęć edukacyjnych, organizowanie pomocy w nauce, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju
kółek zainteresowań.
  2.2 Organizowanie prelekcji, odczytów, wystaw, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszeniu kultury życia publicznego.
  2.3 Organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych.
  2.4 Działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
  2.5 Działania na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku.
  2.6 Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji społecznych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, aktywności i mobilności społecznej.
  2.7 Wspieranie działań sołectwa, gminy i powiatu w zakresie skanalizowania wsi i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, poprawy wyglądu miejsc publicznych.
  2.8 Wspieranie rozbudowy, remontów, wyposażenia obiektów sportowych, szkoły, kościoła i innych obiektów.
  2.9 Wspieranie rozwoju agroturystyki.
  2.10 Promocję zdrowego trybu życia.
  2.11 Promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną.
  2.12 Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
  2.13 Gromadzenie pamiątek historycznych.
  2.14 Podejmowanie działań promujących wieś.
  2.15 Organizowanie opieki i pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  2.16 Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji. 
  2.17 Współpraca z OSP, z Biblioteką Wiejską, Radą Rodziców, Radą Parafialną, Radą Sołecką, LZS-em i innymi  organizacjami i instytucjami w ramach ich działalności regulaminowej lub statutowej.
   2.18 Prowadzenie szkoły, przedszkola na zasadach przewidzianych prawem.
   2.19 Promowanie produktów lokalnych.
 
III Członkostwo Stowarzyszenia
 
§5 
 
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
  1.1 członków zwyczajnych
  1.2 członków wspierających
  1.3 członków honorowych
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać:
  2.1 osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
  2.2 osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat,mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia, mogąca korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz organizacje- nie mające osobowości prawnej – o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia
 
§ 6
 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zadeklaruje się i zaangażuje w aktywne działanie – w miarę swoich możliwości – w celu realizacji postawionych zadań.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną oraz zmierzająca do uczestniczenia w realizacji zadań statutowo – programowych Stowarzyszenia. Osoby prawne i organizacje mogą działać w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. 
4. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały, którą podaje się do wiadomości zainteresowanym na piśmie, w 14 dni od dnia złożenia deklaracji.
5. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w działalność i rozwój środowiska na rzecz, którego działa Stowarzyszenie, na wniosek członków Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków przez aklamację.
7. Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.
8. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
9. Za właściwe prowadzenie rejestru członków odpowiedzialny jest Zarząd.
 
§ 7
 
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1.1 śmierci członka,
  1.2 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  1.3 utraty zdolności do działań prawnych,
  1.4 wykluczenia uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  1.5 skreślenia – w przypadku zaniechania wypełniania obowiązków określonych statutem – uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.
2. Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanym wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o odwołaniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 
§ 8
 
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
  1.1 korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
  1.2 udziału w pracach Stowarzyszenia,
  1.3 zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia, co do działalności Stowarzyszenia.
  1.4 korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, w tym z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
  1.5 korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
  1.6 noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 
§ 9 
 
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1.1 aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
  1.2 przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
  1.3 regularnego opłacania składek członkowskich i ewentualnych innych świadczeń uchwalonych na Walnym Zebraniu Członków,
  1.4 dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni.
 
IV. Organy Stowarzyszenia
 
§ 10
 
1. Władzami Stowarzyszenia są :
  1.1 Walne Zebranie Członków,
  1.2 Zarząd Stowarzyszenia,
  1.3 Komisja Rewizyjna
2. W razie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia osoby będącej członkiem organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu do liczby określonej statutem.
 
§ 11
 
1.Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku, przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania informuje Zarząd Stowarzyszenia zachowując 7-mio dniowy termin zawiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 
§ 12
 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1.1 wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  1.2 wybieranie i odwoływanie prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  1.3 przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz ramowych sprawozdań finansowych,
  1.4 przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  1.5 uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
  1.6 ustalanie wysokości składek członkowskich,
  1.7 podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  1.8 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  1.9 podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 
§ 13
 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Wyboru Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu za wyborami w głosowaniu jawnym.
3. Członkami organów Stowarzyszenia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 
§ 14
 
1. Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. W skład zarządu wchodzą:
  3.1 Prezes
  3.2 dwóch Wiceprezesów
  3.3 Sekretarz
  3.4 Skarbnik
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnika Zarząd wybiera ze swego grona.
6. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 
§ 15
 
1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1.1 realizacja celów Stowarzyszenia,
  1.2 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  1.3 zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  1.4 powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powoływanych w ściśle określonym zakresie działań statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazywane radami, komisjami, komitetami, sekcjami,
  1.5 rozstrzyganie wszelkich spraw niezastrzeżonych dla innych organów,
  1.6 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  1.7 zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  1.8 przyjmowanie i skreślanie członków,
  1.9 sporządzanie planów pracy i budżetu.
2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania. 
 
§ 16
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
3.Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.
4.Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w tym zakresie upoważniony jest Prezes i Skarbnik.
 
§ 17
 
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku.
2.Komisja Rewizyjna musi być niezależna od Zarządu, a jej członkowie:
  2.1 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2.2 nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.
 
§ 18
 
1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1.1 kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,
  1.2 przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  1.3 składanie Walnemu Zebraniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności,
  1.4 rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących członków Stowarzyszenia,
  1.5 możliwość żądania od każdego ustępującego członka wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  1.6 prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków,
  1.7 składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 
§ 19
 
1. Działalność Komisji Rewizyjnej normuje regulamin uchwalony przez tę Komisję w zakresie jej kompetencji.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 jej członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 
V. Majątek i dochody Stowarzyszenia.
 
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.
2. Środki majątkowe Stowarzyszenia mogą pochodzić w szczególności z :
  2.1 subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  2.2 przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także w formie odsetek od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym w walucie polskiej lub obcej,
  2.3 innych wpływów, w tym także z ofiarności publicznej.  
3. W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnić fundusze Stowarzyszenia, określić ich przeznaczenie, formy i zasady zarządu, w tym zakup przedmiotów niezbędnych do działania Stowarzyszenia.
4. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane tylko na realizację celów statutowych, w tym do rozliczeń kosztów prowadzących do ich wykonania.
5. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł inaczej.
6. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym.
 
 § 21
 
1. Zabrania się :
  1.1 udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeński albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
  1.2 przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  1.3 wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  1.4 zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
VI. Postanowienia końcowe
 
§ 22
 
1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania.
3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w § 22 pkt 1 i 2 z powodu braku wymaganego kworum, zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć uchwały zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.
 
§ 23
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 
§ 24
 
1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków.
2. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
3. Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
 
§ 25
 
1. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na :
  1.1 realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia,
  1.2 zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.
2. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zebranie Członków.
 
§ 26
 
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w KRS.
 
 
Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 10.04.2011                

Ostatnie aktualności

03-04-2013

Wsparcie

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków o finansowe wspieranie naszej działalności, która służyć będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Przydatne linki

Szybki kontakt

+48 693 219 523

Liczba odwiedzin: 117167

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”.

człowiek - najlepsza inwestycja